• Een bodemcoach werkt nauw samen met de boer die van zijn diensten gebruik maakt.

    Coen Ter Berg

Bodemspecialist geen adviseur maar coach

WIERINGERMEER Milieu, heftige regenbuien, droogte en natuur zijn speerpunten voor de leefbaarheid in de provincie. De drie Noord-Hollandse waterschappen, Provincie Noord-Holland, LTO en de Agrarische Natuurvereniging zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met de naam Landbouwportaal Noord-Holland. Dit portaal heeft vijf thema's: gewasbescherming, erfafspoeling, zoet water, duurzaam bodemgebruik en oeverinrichting.

Co Schipper

Annemarie Koelemeijer, projectleider bij ANV Water, Land en Dijken, houdt een informatiebijeenkomst over het landbouwportaal. Tijdens de algemene voorlichtingsavond wordt aan agrariërs getoond hoe het portaal werkt. Daarnaast lijkt het haar goed om via deze weg aan burgers te laten zien hoe boeren met de milieuproblematiek omgaan.

BODEMSPECIALIST Coen Knook is aangesteld als bodemspecialist bij het Landbouwportaal. Als specialist analyseert hij de bodem op agrarische gronden. Hij kijkt hierbij naar de aansluiting op de ondergrond, naar de bodemsamenstelling, de bodemstructuur en naar hoe diep het gewas wortelt. Als coach adviseert hij naar aanleiding van een gesprek met de gebruiker op perceelsniveau, hoewel er binnen het perceel ook de nodige verschillen kunnen zijn. Volgens Knook is perceelsgewijs adviseren vooral in de Wieringermeer belangrijk. "In de Wieringermeer vind je alle grondsoorten. Zand, zavel, klei, maar er zijn ook gebieden met veen."

COACH Coen Knook benadrukt dat hij geen echte adviseur is, maar een coach. "Op ieder bedrijf vind je percelen met verschillende eigenschappen. Het is de bedoeling dat we de kennis van de boer van zijn eigen grond combineren met de specialistische kennis van de bodemcoach. Dus niet adviseren maar samenwerken met de boer en zoeken naar een oplossing die bij de bedrijfsstijl van de boer past. Op deze manier krijg je een samenspel om die kennis samen te bundelen om van daaruit in samenspraak tot een conclusie te komen en zo een plan voor de bodem maken waar de boer zelf achter staat en mee kan werken." Als voorbeeld geeft Knook een perceel grond waar een storende laag in zit waardoor het water niet weg kan. "We zouden hier drainage kunnen voorstellen, of de grond anders bewerken. Maar je kunt ook kiezen om het bouwplan te wijzigen en te gaan werken met de teelt van dieper wortelende gewassen. Op die manier krijg je ook breuken in de storende laag, en kan het water weer direct wegzakken naar het grondwater."

KLIMAATPROOF Agrarische gronden zijn van groot belang voor de opvang van water. Grond is een soort spons die water opzuigt als het regent. Als de grond optimaal in orde is, kan die meer water opnemen en zo een grotere buffer zijn in de waterhuishouding van ons waterschap.

"De bodem in Noord-Holland moet klimaatproof gemaakt worden", aldus Coen Knook.