• Ook aan de Waddenkust voldoen de dijken niet meer aan de wettelijke norm.

    HHNK

Dijken langs de Waddenzee moeten ook versterkt

WIERINGEN Royal Haskoning DHV maakt voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een verkenning van de manieren, waarop de dijken tussen Den Oever en Den Helder versterkt zouden kunnen worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onder andere innovatieve digitale 3D-ontwerpmethoden, waardoor belanghebbenden en belangstellenden een goed inzicht kunnen krijgen van het ontwerp en zo dus beter kunnen meepraten en meedenken.

Het gaat om drie op elkaar aansluitende dijken: de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk. Deze dijken zorgen ervoor dat 1,2 miljoen Noord-Hollanders beschermd zijn tegen hoog water vanuit de Waddenzee. Toetsing in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat door het rijk is opgesteld, heeft uitgewezen dat de drie dijken moeten worden aangepakt om weer aan de veiligheidsnorm te voldoen. In dit programma werken het rijk en de waterschappen - in dit gebied is dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) - intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Het vroegtijdig betrekken van betrokkenen kan ook ideeën opleveren voor verbeteringen die niet zozeer met de veiligheid te maken hebben, maar die wel meteen kunnen worden meegenomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een lange-afstands-wandelpad op of langs de dijk. Wordt dat in combinatie met de dijkversterking uitgevoerd, dan kan dat in de kosten schelen. De afgelopen tijd zijn op dat gebied al diverse suggesties gedaan.

,,Tijdens de voorbereiding van de versterking van de dijk tussen Den Oever en Den Helder gaan we voor het eerst volgens de toekomstige Omgevingswet werken," aldus Leo Becker, manager Hoogwaterbeschermingsprogramma bij het hoogheemraadschap. ,,Inwoners, bedrijven, natuurorganisaties, de provincie en gemeenten wordt door ons verzocht eerder en intensiever deel te nemen in het bedenken van oplossingen voor ruimtelijke inpassing. Door dat vroegtijdig te doen, al in de verkenningsfase, willen we zo veel mogelijk perspectieven, kennis en creativiteit uit het gebied tijdig op tafel krijgen en kunnen benutten."

,,We zetten vol in op digitale innovatie," vertelt Ruud Platenburg, projectdirecteur Rivieren en Kusten van Royal Haskoning DHV. ,,Het mooie aan dit project is dat we het belang en de waarde van vroegtijdige participatie door mensen uit de omgeving koppelen aan onze expertise op de gebieden van digitaal ontwerpen en BIM (Building Information Modelling). BIM zorgt ervoor dat alle gestandaardiseerde data ook in volgende fasen van het project te gebruiken zijn. Dat scheelt veel tijd en kosten. Het digitaal ontwerp gebruiken we tijdens het uitgebreide participatieproces in de geest van de nieuwe Omgevingswet; we gaan onder meer een serie 'dijkavonden' organiseren."

De planning is dat de verkenning in december 2019 wordt afgerond. Van 2020 tot 2022 worden de plannen uitgewerkt; daarna volgt de uitvoering. Als alles volgens plan verloopt, voldoen de dijken in 2024 of 2025 weer aan de wettelijke normen.